Политика за приватност и колачиња

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА КОНТРОЛОРОТ ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ

ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  како контролор на лични податоци целосно ја заслужува Вашата доверба бидејќи посветува големо внимание на почитување на приватноста и заштитата на личните податоци.

Заштитата на личните податоците е наш приоритет, па затоа Ве молиме внимателно да ја прочитате оваа Политика за приватност. Со оваа политика за приватност, Ве информираме за природата, обемот и целта за која ги собираме, користиме и обработуваме Вашите лични податоци, за начинот на кој ги штитиме Вашите лични податоци, како и за Вашите права што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци податоци  „Службен весник на Република С.Македонија“ бр. 42/20.

 1. ПОВАЖНИ ДЕФИНИЦИИ

Политиката за приватност на ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  се заснова на термините што ги користи Законот за заштита на личните (во натамошниот текст: ЗЗЛП). Таа треба да биде разбирлива за посетители на нашата веб страница. За да бидеме сигурни дека навистина е така, прво ќе ги објасниме поимите што ги користиме.

Во оваа политика за приватност, меѓу другото, ги користиме следниве поими:

 • Лични податоци

Под личен податок се подразбира секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на идентификатор како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, идентификатор преку интернет, или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет.

 • Субјект на личните податоци

Субјект на личните податоци е идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработка на личните податоци.

 • Обработка на личните податоци

Обработка на личните податоци е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

 • Ограничување на обработката на податоците

Ограничување на обработката на личните податоци е означување на личните податоци кои се чуваат, a со цел ограничување на нивната обработка во иднина.

 • Профилирање

Профилирање е секоја форма на автоматска обработка на лични податоци, која се состои од користење на лични податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичкото лице, а особено за анализа или предвидување на аспекти кои се однесуваат на извршување на професионалните обврски на тоа физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични преференции, интереси, доверливост, однесување, локација или движење.

 • Контролор

Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување.

 • Обработувач

Обработувач е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот.

 • Корисник

Корисник е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, органите на државната власт и државните органи на кои им се откриваат личните податоци во рамките на посебна истрага во согласност со закон, не се сметаат за корисници, при што обработката на овие податоци од овие органи мора да биде во согласност со важечките правила за заштита на личните податоци според целите на таа обработка.

 • Трето лице

Трето лице е секое физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело, кое не е субјект, контролор, обработувач или лице, кое под директно овластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги обработува податоците.

 • Согласност

Согласност на субјектот е секоја слободно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена изјава на волја, преку изјава или јасно потврдено дејствие, а со кои се изразува согласност за обработка на неговите лични податоци.

 1. НАЗИВ И АДРЕСА НА КОНТРОЛОРОТ Трговско друштво ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. Скопје
Производство и администрација

 

Бул. Борис Трајковски  бр. 100, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 2700 810, 2700 830
Е-маил адреса:  info@lesninami.com.mk
Веб страница:  https://lesninami.com.mk/

Салон

 

Ул.Даме Груев бр.2, 1000 Скопје

Телефон: +389 2 3222 555
Е-маил адреса:  salon@lesninami.com.mk
Веб страница:  https://lesninami.com.mk/

 

 

 1. ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Може да го контактирате лицето ОЛГА МИЛАНОВСКА, назначено за Офицер за заштита на личните податоци, на следнава   е-mail адреса info@lesninami.com.mk  и/или телефонски број за контакт 070/306-618 . Секој посетител на оваа веб страница или друг субјект на лични податоци, може во секое време директно да контактира со нашиот офицер за заштита на лични податоци за какви било прашања и предлози во врска со заштитата на личните податоци преку контакт формите.

 1. КАКО ГИ ПРИМЕНУВАМЕ НАЧЕЛАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?
 • Законит, фер и транспарентен начин на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци ги собираме и обработуваме исклучиво врз основа на Ваша согласност при посета на веб страната, врз основа на законска обврска, договорна обврска или за наши легитимни интереси, зависно од збирката на лични податоци и категориите на субјекти чии податоци се обработуваат.

 • Ограничување на целта на обработката на личните податоци

Личните податоци се чуваат согласно роковите дефинирани во релевантен закон, договор, легитимен интерес на контролорот или согласност. По изминувањето на роковите или по исполнување на целта за обработката, личните податоци се бришат од соодветната збирка.

 • Ограничување на обемот на личните податоци

Обработката на личните податоци е ограничена само на оние податоци кои се неопходни за да се исполнат целите на обработката. Обемот на личните податоци е соодветен на она што е потребно за исполнување на целите. Доколку се појави потреба за дополнителна обработка на Вашите лични податоци, ќе Ве информираме и ќе побараме Ваша согласност за таа дополнителна обработка.

 • Точност на личните податоци

Спроведуваме разумни мерки за потврдување на точноста, за исправка и/или бришење на неточните лични податоци кои ги обработуваме. Покрај овие мерки, Ви овозможуваме да го остварите Вашето право да побарате исправка, дополнување или бришење на личните податоци на лесен и едноставен начин.

 • Ограничување на роковите на обработка на личните податоци

Вашите лични податоци ќе се чуваат во роковите предвидени со закон каде е дефинирано или со интерните процедури, а роковите се наведени во оваа политика за приватност и во каталогот со збирки на лични податоци. По изминувањето на роковите или по исполнување на целта за обработката, Вашите лични податоци се бришат/уништуваат соодветно нашите интерни процедури.

 • Интегритет и доверливост на личните податоци

ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  презема соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци што се собираат преку оваа веб страница од неовластен пристап, незаконско откривање и уништување на податоците. Пристапот до личните податоци е ограничен само на лицата кои се посебно овластени за тоа.

 1. КОЈА Е ПРАВНАТА ОСНОВА И ЦЕЛТА ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, КАКО И КОИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ СОБИРАМЕ? КОЈ Е РОКОТ ДО КОЈ ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

бр. 1 – збирка за вработени во друштвото;

бр. 2 – збирка за клиенти – физички и правни лица;

бр. 3 – збирка преку системот за видеонадзор;

бр. 4 – збирка на надворешни соработници;

бр. 5 – збирка на потенцијални вработени /кандидати пријавени на оглас за вработување;

бр. 6 – збирка на податоци преку веб сајт, контакт форма на сајтот и е-маил пошта, каналите за контакт.

 • собираме податоци за нашите вработени согласно закон и договор;
 • собираме податоци за нашите клиенти (правни и физички лица) согласно договор и закон;
 • собираме податоци за посетителите во нашите деловни простории согласно наш легитимен интерес и безбедност и заштита на имотот и сопственоста, преку системот за видеонадзор;
 • собираме податоци за надворешни соработници согласно закон и договор;
 • собираме податоци преку нашата email адреса за контакт; по телефон, и броевите наведени на страната, како и преку профилите на социјалните мрежи – facebook и Instagram,  како и при посета на нашиот веб сајт преку ваша согласност;
 • собираме податоци при аплицирање за работа и објавен оглас – на формата на веб страната, на е-поштата за контакт или лично кога ќе ни доставите ваша биографија.

5.1 Поради потребата од реализација на вработувањето, склучувањето на договорот според Законот за работни односи, собираме и обработуваме неопходни лични податоци на нашите вработени – име и презиме, телефонски број, адреса на живеење, матичен број, трансакциска сметка и други податоци а со цел отварање на лично досие на вработениот и склучување на договор за вработување. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани со закон. По потреба истите се предаваат на понатамошна обработка на ангажирани обработувачи и надлежни институции.

5.2 Поради реализација на услугата за проектирање / дизајн на мебел, уредување на просторот,  реализација на производот, како и негова монтажа и достава до вашите објекти, собираме и обработуваме лични и други податоци. Овие податоци ни се потребни за реализација на нашите услуги и производи,  и наплата на истите. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани со закон, или во согласност во интерните акти на друштвото.

 • Преку системот за вршење на видео надзор поставен во просториите на контролорот, се обработуваат следните категории на лични податоци – физичкиот изглед на вработените и странките кои влегуваат и излегуваат од просториите на контролорот.

Преку видео надзорот се обработуваат лични податоци, односно податоци кои се однесуваат на идентификувано лице или на лице кое може да биде идентификувано, директно или индиректно, посебно врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице. Целта на оваа збирка е заштита на имотот и сопственоста на контролорот и контрола на влез и излез од деловните простории. Овие податоци се чуваат до исполнување на целта на контролорот, но не повеќе од 30 денови од денот на снимањето, по што снимките автоматски се бришат / преклопуваат со нови снимки.

5.4 Поради потребата од реализација на одрeдена услуга може да ангажираме надворешно лице по договор за соработка / договор за услуги, па за таа цел вршиме собирање и обработка на лични податоци на субјектот – име и презиме, телефонски број, адреса на живеење, број на лична карта,  трансакциска сметка, а со цел склучување на договор и реализација на плаќањето. Овие лични податоци се обработуваат и чуваат во рокови дефинирани со закон. По потреба истите се предаваат на понатамошна обработка на ангажирани обработувачи и надлежни институции.

5.5 При посетата на нашата интернет страна од страна на серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • Држава и град (се одредува преку IP адресата).

При користење на овие општи податоци и информации, не донесуваме заклучоци за корисникот. Наместо тоа, овие информации ни се потребни за правилно да ја испорачаме содржината на нашата веб страница, да ја оптимизираме содржината на нашата веб страница, да обезбедиме долгорочна одржливост на нашиот информациски систем и технологијата на веб страницата, и да им ги дадеме на органите за спроведување на законот информациите потребни за гонење во случај на сајбер-напад. При посета на нашата веб страна, имате опција да ѓи прифатите или одбиете колачињата. Роковите на чување на овие податоци се наведени според видот на колачето.

Во случај кога сакате да контактирате со нас на нашата електронска пошта,  доброволно одлучувате кои лични податоци сакате да ни ги доверите (пример име и презиме, телефонски број за контакт, е-пошта). Контролорот понатаму ќе го обработи вашиот e-mail во согласност со содржината на барањето, и личните податоци ќе се чуваат се до исполнување на целта за која се побарани, по што подлежат на бришење согласно нашите интерни акти. Кога одлучувате да не контактирате по телефонски пат, ние не вршиме снимање на разговорот, а податоците кои се побарани и собрани од вас, се за целта и реализација на вашето барање. На овој начин ваши лични податоци не собираме, туку информацијата се дава веднаш при разговорот. Собираме податоци за посетителите на нашиот офоцијален фејсбук или инстаграм профил каде може да контактирате со нас. Со цел одговор  на вашите поставени прашања / сугестии / коментари, обработуваме податоци за вас. Истите ќе се чуваат согласно дефинираните интерни акти и рокови, но не подолго од целта за која биле наменети во рок од 2 години, по што ќе бидат избришани.

5.6 Кога одлучувате да доставите ваша биографија со цел аплицирање на објавен оглас од наша страна или на контакт формата за аплицирање на нашиот веб сајт, вие доброволно ни ги доставувате вашите лични податоци  наведени во биографијата.  Овие податоци се обработуваат за да се изврши селекција на кандидат, по што ќе започне процедура на вработување на кандидатот. Може да побараме од вас согласност доколку сакате вашите податоци да ги чуваме во нашата база, со цел избор за следните огласи. Доколку не ни доставите писмено известување за согласност, ние нема да ги задржиме ваши лични податоци, подолго од 6 месеци според наши интерни акти и дефинирани рокови,  по што истите ќе бидат избришани од нашата евиденција.

Нашите вработени но и другите субјекти на лични податоци, можат да ги остварат нивните права преку информирање за овие збирки и обработката, со барање со Офицерот и одговорните лица во друштвото контролор.

 1. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА GOOGLE ANALYTICS И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА FACEBOOK

На нашата веб страница, интегрирана е компонентата Google Analytics. Google Analytics е услуга за веб анализа – собирање и анализа на податоците за однесувањето на корисниците на веб страниците. Меѓу другото, се собираат информации за веб страницата од која потекнува корисникот (т.н. Referrer), како и колку често и колку долго трае посетата на веб страницата. Веб анализата главно се користи за оптимизирање на веб страницата.

Компанијата што ја обезбедува компонентата Google Analytics е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Даблин, D04 E5W5, Ирска.

Google Analytics поставува колаче на информацискиот систем на корисникот. Дефиницијата за колачиња е објаснета погоре. Со поставување колаче, Google може да ја анализира употребата на нашата веб страница. Колачето се користи за собирање и чување на лични податоци, како што се времето на пристап, местото од каде се пристапува и зачестеноста на посетите на нашата веб страница од страна на корисникот. Со секоја посета на нашата веб страница, ваквите лични податоци, вклучително и IP-адресата што ја користи корисникот за пристап до Интернет, ќе бидат пренесени на Google во САД и зачувани од Google во САД. Google може да ги пренесе овие лични податоци на трети лица.

Со соодветно прилагодување на веб пребарувачот можете да спречите поставување на колачиња преку нашата веб страница, но и трајно да забраните поставување на колачиња. Ваквото прилагодување на веб пребарувачот исто така би спречило Google Analytics да поставува колачиња на Вашиот информациски систем. Покрај тоа, колачињата што веќе ги користи Google Analytics може да се избришат во секое време преку веб пребарувач или други софтверски програми.

Воедно, можете да преземете и инсталирате додаток на веб пребарувачот на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Овој додаток на веб пребарувачот му кажува на Google Analytics преку JavaScript да не се пренесуваат какви било податоци и информации за Вашите посети на веб страници. Инсталирањето додатоци на пребарувачот се смета за приговор кон Google. Ако Вашиот информациски систем подоцна е избришан, форматиран или повторно инсталиран, мора повторно да ги инсталирате додатоците на веб пребарувачот за да го оневозможи Google Analytics. Ако додатокот на веб пребарувачот е деинсталиран или оневозможен, можно е повторно да се инсталира или активира.

Дополнителни информации и важечки одредби за заштита на податоците од Google може да се преземат на:

https://policies.google.com/privacy?hl=en и

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

Google Analytics е дополнително објаснет на следниот линк:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

Facebook е социјална мрежа – место за социјални состаноци на Интернет кое на корисниците им овозможува да комуницираат едни со други во виртуелен простор. Социјалната мрежа може да послужи како платформа за размена на мислења и искуства или за добивање лични или деловни информации. Facebook им овозможува на корисниците да креираат приватни профили, да поставуваат фотографии и да се поврзат преку барања за пријателство.

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорнија 94025, Соединетите Американски Држави (САД) е контролор на податоците на субјектите од САД и Канада. Ако субјектот живее надвор од САД или Канада, контролор е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Даблин 2, Ирска.

Секогаш кога ќе ја посетите нашата веб страница, на која е интегрирана компонентата на Facebook (Facebook plug-in), веб пребарувачот на Вашиот информациски систем автоматски се поттикнува да испрати приказ на соодветната компонента на Facebook. Преглед на сите Facebook plug-in може да се обезбеди на https://developers.facebook.com/docs/plugins/. За време на овој технички процес, Facebook е информиран за тоа која веб страница сте ја посетиле.

Facebook секогаш прима информации за посетата на нашата веб страница, кога сте најавени на Facebook за време на посета на нашата веб страница. Доколку не сакате овие информации да се пренесуваат на Facebook, одјавете го Вашиот кориснички профил на Facebook пред да ја посетите нашата веб страница.

Упатството за заштита на податоците објавено од Facebook е достапно на https://facebook.com/about/privacy/. Тоа содржи информации за собирањето, обработката и употребата на личните податоци од страна на Facebook. Покрај тоа, објаснето е какви поставки нуди Facebook за заштита на Вашата приватност. Дополнително, достапни се различни опции на поставки, за да се оневозможи преносот на податоци на Facebook.

 1. КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Нашата веб страница користи колачиња. Колачињата се текстуални датотеки зачувани во Вашиот информациски систем преку веб пребарувачот.

Многу колачиња содржат таканаречен ИД на колачето – единствен идентификатор на колачето, кој се состои од низа карактери преку кои посетените веб страници ги разликуваат веб пребарувачите на нивните корисници од другите веб пребарувачи, а со помош на единствениот идентификатор на колачето. Со користење на колачиња, нудиме подобри услуги за посетителите и корисниците на нашата веб страница. Колачињата ни овозможуваат, да Ве препознаваме со цел да Ви го олесниме користењето на нашата веб страница. Доколку користите колачиња на нашата веб страница, не мора секогаш кога пристапувате до веб страницата да внесувате податоци за пристап, затоа што ги преземате од веб страницата и колачето е зачувано на Вашиот информациски систем.

Како посетител или корисник на нашата веб страница, можете во секое време да спречите поставување на колачиња со користење на соодветна поставка на веб пребарувачот или трајно да го одбиете поставувањето колачиња, а може и веќе поставените колачиња да ги избришете во кое било време преку веб пребарувачот или други софтверски програми. Ако го исклучите поставувањето колачиња преку веб пребарувачот, не ќе може во целост да ги користите сите функции на нашата веб страница.

При извршената проверка на нашиот веб сајт, идентификувани се два типа на колачиња кои се потребни за финкционирање на истата и објаснувањето за истите е дадено во прилог на оваа политика:

Име на колачето Која е неговата цел / намена Рок на чување Тип
НЕОПХОДНИ
wc_cart_hash_# Persistent HTML
wc_fragments_# Session HTML
СТАТИСТИЧКИ
_ga Регистрира единствен ID што се користи за генерирање статистички податоци за тоа како посетителот ја користи веб-страницата 2 години HTTP
_gat Се користи од Google Analytics за намалување на стапката на барања 1 ден HTTP
_gid Регистрира уникатен ID се користи за генерирање статистички податоци за тоа како посетителот ја користи веб-локацијата. 1 ден HTTP
ПРЕФЕРЕНЦИ
gridcookie Ова колаче е дел од голем број колачиња кои служат за оптимизирање на корисничкото искуство на веб-локацијата. Овие колачиња собираат податоци за навигацијата, преференциите и во однос на содржината на веб-локацијата на корисникот. Овие податоци се користат за оптимизирање на лентата за пребарување, филтрирање и сортирање на веб-страницата и за презентирање на корисникот со релевантна содржина. Session HTTP

 

 1. ДАЛИ ВРШИМЕ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Серверите на веб страницата ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  се во Германија  со што се врши пренос на личните податоци во ЕУ.

 1. ОБРАБОТУВАЧИ

Може да користиме трети страни даватели на услуги за обработка на вашите лични податоци.Овие даватели на услуги може да се лоцирани во Македонија,  во и надвор од Европската Унија (ЕУ) и Европската економски простор (ЕЕП). Ние потврдуваме дека овие обработувачи ги обработуваат личните податоци во согласност со европското законодавство за заштита на личните податоците за да гарантираат соодветно ниво на заштита на личните податоците, дури и ако личните податоци се пренесени во земја надвор од ЕЕП за која не постои одлука за соодветност на Агенцијата за заштита на личните податоци. Преносот на личните податоци на други обработувачи не се извршува, освен во случај кога сме обврзани со закон и преку користење на веб страницата.

 1. ДАЛИ ДОНЕСУВАМЕ ОДЛУКИ ВРЗ ОСНОВА НА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ?

ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  не донесува поединечни одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци вклучувајќи и профилирање.

 1. ДАЛИ И НА КОГО ГИ ОТКРИЕМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОГЛАСНО ЗАКОН?

Вашите лични податоци ќе ги откриеме на надлежни државни органи за цели на водење на постапки согласно закон. За секое откривање на Вашите лични податоци, ќе водиме писмена евиденција и ќе Ве известиме на соодветен начин.

Доколку во иднина се појави потреба за откривање на податоците на трето лице кои не се предвидени во оваа Политика, ќе побараме Ваша согласност онаму каде што е тоа неопходно и ќе извршиме дополнување на Политиката за приватност пред таа обработка воопшто да започне.

 1. КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА КАКО СУБЈЕКТИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
 • Право на информирање (член 17 и 18 од ЗЗЛП) – Имаме обврска да ве информираме кои податоци ги собираме за Вас, начинот на кој сме ги обезбедиле податоците, за кои цели ги обработуваме, колку долго ги чуваме и дали ги откриваме на трети страни. Како субјект на лични податоци имате право да добиете потврда од контролорот дали ги обработуваме Вашите лични податоци.
 • Право на пристап (член 19 од ЗЗЛП)Во секое време, бесплатно имате право да добиете информации од ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ за Вашите лични податоци, како и копија од овие податоци. ЗЗЛП Ви гарантира пристап до следниве информации:
 • цел на обработката;
 • категории на личните податоци;
 • корисници или категории на корисници на кои им биле откриени или ќе бидат откриени личните податоци;
 • ако е можно, време на чување на личните податоци или ако тоа не е можно, критериумите користени за одредување на времето на чување;
 • постоење на право да се бара исправка или бришење на лични податоци или ограничување на обработката на лични податоци;
 • постоење на право на поднесување барање до Агенцијата за заштита на личните податоци;
 • кога личните податоци не се собрани од Вас, сите достапни информации за изворот на лични податоци;
 • постоење на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање, и во тие случаи, релевантни информации за вклучената логика, како и значењето и предвидените последици на таквата обработка за субјектот.

Покрај тоа, имате право да добиете информации за тоа дали личните податоци се пренесени во трета земја, како и за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

 • Право на исправка (член 20 од ЗЗЛП) Имате право да добиете исправка на Вашите неточни лични податоци без непотребно одложување. Земајќи ги предвид целите на обработката, имате право да ги дополните нецелосните лични податоци.
 • Право на бришење /„Право да се биде заборавен“/ (член 21 од ЗЗЛП) Имате право да барате бришење на Вашите лични податоци без непотребно одложување. Ние сме должни да постапиме по ваквото барање ако е исполнет еден од следните услови:
 • Личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои се собрани или за кои се обработуваат;
 • Сте ја повлекле согласноста на која се заснова обработката, а не постои друга правна основа за обработка;
 • Сте приговарале на обработката;
 • Обработката на личните податоци е незаконита.
 • Право на ограничувања за обработка (член 22 од ЗЗЛП)Имате право да ја ограничите обработката на Вашите лични податоци, доколку е исполнет еден од следниве услови:
 • ја оспорувате точноста на личните податоци, за период кој ќе ни овозможи да ја провериме нивната точност;
 • обработката е незаконита, но се спротивставувате на бришењето на личните податоци, а наместо тоа бара ограничување на нивната обработка;
 • ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ нема повеќе потреба да ги обработува Вашите лични податоци, но Вам Ви се потребно за воспоставување, остварување или одбрана на Вашите правни барања;
 • Приговарате на обработката, во очекување на верификација дали нашите легитимни интереси преовладуваат над Вашите интереси.
 • Право на преносливост на податоците (член 24 од ЗЗЛП)

Имате право да ги добиете вашите лични податоци, во читлив формат, со цел  истите  да бидат пренесени кај друг контролор, ако обработката е заснована врз основа на претходна согласност, и ако истите е автоматска. Личните податоци може директно да бидат доставени до новиот контролор (ако е тоа возможно).

 • Право на приговор(член 25 од ЗЗЛП)– право на приговор врз основа на конкретна ситуација доколку обработката на вашите лични податоци се заснова на легитимен интерес или се врши за цели на директен маркетинг и за профилирање поврзано со директниот маркетинг, под одредени услови утврдени со закон
 • Дали донесуваме одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци? (член 26 од ЗЗЛП)

Контролорот ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  не донесува поединечни одлуки врз основа на автоматска обработка на податоци вклучувајќи и профилирање.

 • Право на повлекување согласност за заштита на податоците (член 11 од ЗЗЛП)Согласноста за обработка на Вашите лични податоци, имате право да ја повлечете во секое време. Офицерот за заштита на личните податоци ќе постапи по Вашето барање за остварување на Вашите права без одлагање. За сите прашања во врска со заштитата на личните податоци, може во секое време да го контактирате офицерот за заштита на лични податоци, чиви податоци се наведени погоре во оваа политика.
 1. ПРАВО НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ДО АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Доколку сметате дека личните податоци не ги обработуваме согласно ЗЗЛП можете да се обратите до:

Агенција за заштита на личните податоци
бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 Скопје

https://www.dzlp.mk/

е-mail адреса info@privacy.mk

 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОВАА ПОЛИТИКА

ЛЕСНИНА МИ ДОО СКОПЈЕ  има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страницата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа страница. Корисникот прифаќа и се согласува дека е негова одговорност периодично да ја проверува политиката за приватност и дека е свесен за промените.