Quality

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ОКОЛИНА СПОРЕД БАРАЊАТА НА ISO 9001:2015 И ISO 14001:2015

ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ е компанија која е целосно посветена на примената на квалитетот како систем на работа и истиот е од големо знaчење и е на највисоко ниво.

Основната цел на компанијата е да ги задоволи потребите на клиентите и нивните очекувања преку нудење  квалитетни, еколошки и безбедни производи и услуги од областа на  производството и трговија  на мебел. Системите за управување со квалитет и околина според барањата на стандардите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 континуирано се надгледуваат и унапредува со цел да бидат исполнети Политиката и целите на компанијата. Високиот степен на Системите за управување со квалитет и околина е темел на работењето и постојаното унапредување на компанијата.


      

 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ изјавува дека главната цел на раководството и целиот персонал е давање на квалитетен производ и услуга на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиентите и ќе ги проучува и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на своите производи и услуги.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со своите клиенти, добавувачи, соработници и другите заинтересирани страни со цел обезбедување на квалитетни производи и услуги.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент, пришто секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ ќе се грижи за континуиранa обука и едукација на вработените како основна потпора на Системите за управување со квалитет и околина.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ се обврзува на идентификација на корективни мерки и идентификација на ризици и можности,  за постојано унапредување на квалитетот на производите и услугите кои ги нуди и управување со животната средина.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ применува процесен приод кон создавање и одржување на Системите за управување со квалитет и околина и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите производи и услуги.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ се обврзува на идентификација на корективни мерки и идентификација на ризиците во работењето и притоа се превземаат мерки за нивно намалување.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани во закажаните рокови.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ ќе се насочува кон нови технологии од областа на производството на мебел согласно највисоките светски стандарди кои го минимизирааат негативното влијание врз околината и ке корисите еколошки материјали за производството каде ке може да се следи и животниот век на материјалите после нивното искористување.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ ќе се придржува кон селекција и рециклирање на отпадот и намалување на искористувањето на природните ресурси.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ ќе врши постојана контрола на своите процеси заради обезбедување на ефикасност на мерките за заштита на околината.
 • ЛЕСНИНА МИ Д.О.О. СКОПЈЕ ќе се стреми кон исполнување на сите законски и останати барања за заштита и управување со околината и заштита на здравјето и безбедност при работа на сите заинтересирани страни.